Výprava za pozůstatky tratě Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec

(zveřejněno 8. 5. 2014)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Provoz na železniční trati z Hrochova Týnce do Chrasti u Chrudimi byl zahájen 26. září 1899 a udržel se do 31.ledna 1978, poté byly koleje odstraněny. Výjimkou zůstal krátký městský úsek v Chrasti u Chrudimi, jenž byl zachován až do 11. prosince 2005, aniž by na něm byla provozována pravidelná osobní doprava. Bohužel ani jemu se nevyhnula touha úředníků po neustálém ořezávání kolejové sítě (zřejmě za účelem usnadňování dopravy lidí a zboží po kolejích, aby se ulevilo silnicím), takže byl po téměř třech desetiletích skomírání, namísto snahy o jeho využití, odstraněn. Více o dějinách této tratě sděluje například publikace "Místní dráha Hrochův Týnec - Chrast u Chrudimi" z edice "Pohledy do dějin zrušených tratí" vydaná Vydavatelstvím dopravní literatury.

Výpravu zahájíme v železniční stanici Chrast u Chrudimi. K někdejšímu zaústění předmětné tratě do této stanice se dostaneme buď přes areál skladiště, sousedící z východu s výpravní budovou, pokud bude přístupný; spíše však budeme muset vyjít před budovu a dát se přímo a vzápětí vpravo Tylovou ulicí, jíž dojdeme na první křižovatku, tam odbočíme vpravo a pokračujeme směrem k přejezdu tratě do Hlinska. Ještě před ním si všimneme po levé straně mostku přes příkop u silnice. Tudy vedla trať do Hrochova Týnce.

Po pravé straně je trasa tratě využita jako příjezdová cesta k domu při areálu skladiště, my budeme pokračovat vlevo. Nacházíme se v teprve nedávno sneseném úseku, není tedy příliš zarostlý, za to nám pochod ztěžuje nesnesená vrstva štěrku. Na obzoru již vidíme panorama Chrasti, levým obloukem se přiblížíme k jeho západnímu okraji, přejdeme již známou Tylovu ulici a pokračujeme do zářezu s udržovaným travnatým povrchem, jenž se stáčí vpravo k přejezdu rušné Tyršovy ulice.

Za tímto přejezdem trasa tratě po chvíli vstupuje na uzavřený pozemek. Dáme se tedy vpravo Tyršovou ulicí, první vlevo odbočující ulice nás navede svým názvem "K novému nádraží". Škoda pro místní, že dnes již funguje opět jen to staré. Mineme výpravní budovu po levé straně a vyjdeme na rozsáhlé prostranství, jež sousedí se zatravněnou trasou železnice. Zde končí čerstvě zrušený úsek, dále bude postup poněkud obtížnější. Ulicí K novému nádraží pokračujeme podél krátkého zarostlého úseku na rozcestí.

Pokud si chceme prohlédnout Chrast, odbočíme nyní vpravo, dojdeme do Jiráskovy ulice a pokračujeme na náměstí s kostelem a zámkem. Stejnou cestou se pak vrátíme zpět, pokračujeme kousek přímo a pak vpravo cestou mezi továrními objekty, vedenou po bývalé trati. Po pravé straně mineme zezadu několik obytných domů a přicházíme na prostranství sloužící zčásti jako parkoviště podél Jiráskovy ulice. Někde v těchto místech se údajně nějaký čas nacházelo nákladiště Chrašice.

Dále pokračujeme v zástupu po levém okraji hojně pojížděné silnice do Rosic, podél níž trať vedla, neboť trasa tratě je velmi silně zarostlá. Odpojit se budeme muset na posledním přemostění strouhy před začínajícím klínem lesa, kde se trať odkláněla po jeho západním okraji. Půjdeme po okraji pole a následně pěšinou v trávě, sledujíce zhruba okraj lesa. Tak přijedeme na mostek, po němž koleje železniční tratě údajně překonávaly úzkorozchodnou drážku sousedního hliniště. Vše je však příliš zarostlé, spatřit můžeme jen terénní zlomy v důsledku těžby. Přes areál projdeme vyježděnou cestou zhruba úhlopříčně a pokračujeme k výjezdu. Pokud by byl uravřený, vrátíme se a pokusíme se vyjít přes volně přístupné pole po levé straně areálu.

Přímo proti výjezdu začíná v poli zřetelná mez, stáčející se pravým obloukem do severovýchodního směru. Jedná se o těleso tratě, které bude vzhledem k zaplevelení ve většině délky sledovat po sousedním poli zprava. Objevíme betonový propustek a dokonce dřevěný sloup telegrafního vedení a přijdeme ke stanici Rosice u Chrasti. Bude třeba opustit nyní oplocenou trať a dát se vpravo od budovy krátkou ulicí, pak vlevo po hlavní ulici na prostranství při protáhlé budově restaurace. Odtud můžeme podniknout prohlídku Rosic, a to hlavní ulicí vpravo, která se po chvíli v pravém úhlu stočí doleva a zavede nás k zajímavým budovám pivovaru a zámku, využívaného nyní k zemědělské činnosti. Stejnou cestou se vrátíme.

Naproti restauraci se rozkládá rozlehlé parkoviště a oplocený pozemek výrobního podniku, po jehož severozápadním okraji trať vedla. Nebude-li schůdný okraj pole, sahajícího až ke zdi tohoto pozemku, bude třeba úsek obejít po silnici směrem k Přestavlkům a první odbočkou vpravo zpět ke konci oploceného pozemku, při vjezdu do zemědělského areálu v bývalém zámku. Nalevo teď pokračuje trasa bývalé dráhy, tvořící mez mezi poli. Po chvíli se na ni napojí cesta pro zemědělskou techniku a můžeme si tedy užít nezarostlý úsek, v němž přejdeme další betonový propustek. Za mírným levým obloukem křížíme polní cestu spojující Přestavlky a Brčekoly. Někde poblíž bychom zřejmě kdysi našli zastávku Brčekoly, v současnosti se nám to ale již nepodaří.

Přecházíme další betonový propustek, zemědělské stroje sjíždějí na pole a trať je opět zarostlá. Pokračujeme po její pravé straně, až přijdeme na cestu od Rosic, která trať sleduje až k zatáčce do Blanska. Na jejím počátku vede vlevo výjezd na pole, jímž se dostaneme na málo znatelnou cestu po bývalé dráze, začínající propustkem po pravé straně onoho výjezdu a končící na přejezdu další cesty do Blanska. Za ním je třeba zase sejít na pole pro vysoký stupeň zarůstání drážního tělesa. Doporučuji jít zprava.

Přicházíme ke zdálky viditelnému stromu, za nímž najdeme širší mělký zářez zastávky a nákladiště Skalice u Chrudimi. Přejdeme cestu do Skalice a cestou vedoucí po tělese tratě se dostáváme na vyšší násep. Ačkoli z jeho počátku vede vpravo cesta dolů mezi trať a stavení, rozhodně doporučuji se držet na trati, neboť stavení kromě majitelů obývá také poměrně činná smečka různých psů, jež nemá velký problém vyběhnout i na korunu náspu; spíše než zvídavost se zde tedy bude hodit ostražitost.

Těleso dále pokračuje k příjezdové cestě ke stavení, s níž splyne. Jdeme tedy po značně velkoryse řešené cestě, přejdeme přejezd příjezdové cesty k domku nad tratí a vzápětí se ocitneme u přejezdu staré Smetanovy ulice v Hrochově Týnci, pod hřbitovem. Údajně zde poblíž nějaký čas bývala zastávka zvaná U mlýna, doklady tu však již nenajdeme. Za přejezdem následuje krátký zarostlý úsek podél plotu jakéhosi vrakoviště, který můžeme obejít. Nejprve tedy odbočíme vlevo a dojdeme ke křižovatce s hlavní silnicí. Odtud můžeme též vyrazit na prohlídku Hrochova Týnce, když budeme pokračovat přímo, přejdeme lávku přes novou Smetanovu ulici (silniční průtah městem), projdeme kolem kostela svatého Martina, Čechovou ulicí vlevo na tzv. Náměstí, přes most k městskému úřadu, vlevo a pak vpravo Riegerovou ulicí k zámku a zpět přes Náměstí, tentokrát ulicí vpravo od průtahu přímo do výchozího místa. Dále půjdeme hlavní silnicí dolů k čerpací stanici pohonných hmot.

Přímo přes křižovatku je značena silnice do Dašic, po jejímž levém okraji a v zástupu budeme pokračovat. Vede totiž po bývalém železničním náspu. V místě, kde se za připojením Podborské ulice stáčí vpravo k mostu přes Novohradku a současně z ní vlevo odbočuje cesta, můžeme v původním směru vidět opět zarostlý násep, který se dá obejít polem po pravé straně až k chybějícímu železničnímu mostu přes Ležák, se zachovalými opěrami. Brodit zde nemá valný význam, zarostlé těleso se prakticky ihned stáčí vlevo a vstupuje do stanice Hrochův Týnec, kam můžeme pohodlněji dojít s využitím místních cest.

Vrátíme se k odbočce místní cesty u zatáčky k mostu a dáme se po ní. Za lávkou přes Ležák míjíme po pravé straně opravnu automobilů, při jejímž konci zatáčí asfaltovaná cesta doleva a my půjdeme vpravo polní cestou. Pro zajímavost lze uvést, že po levé straně se dříve rozkládal starý cukrovar, pochopitelně napojený vlečkou do stanice. K ní nás přímo dovede i cesta. Máme-li ještě čas do odjezdu, můžeme v poslední zatáčce odbočit vpravo další polní cestou, která nás provede podél odstavných kolejí k zarostlému tělesu zrušené dráhy. Tyto koleje však nekopírují její původní zaústění do stanice. Stejnou cestou se potom vrátíme zpět.

Pojedeme-li odtud po trati směrem do Moravan, všimneme si ještě jedné zajímavosti, totiž dvojitého mostu přes Novohradku. Druhý most převáděl vlečkovou kolej, kterou můžeme sledovat po pravé straně až téměř k Bořicím, a která úvraťově napojovala dnes již také zbořený nový cukrovar v Hrochově Týnci, pocházející z roku 1970. Vše utichlo, lidé odcházejí do měst a kanceláří, a jen ten vlak, jako jediný pozůstatek živějších časů, tu zatím - alespoň v omezené míře - zůstává.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Chrast u Chrudimi, železniční stanice  - (silnice, zrušená trať) 0
Chrast u Chrudimi město, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať, silnice, zrušená trať) 2
Rosice u Chrasti, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 5
Brčekoly, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 7
Skalice u Chrudimi, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať, ulice) 9
Hrochův Týnec, železniční stanice  - 12

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
47 Vysokomýtsko a Skutečsko

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Chrast u Chrudimi s příjezdem okolo 12:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Hrochův Týnec odjezdem okolo 17:00.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde.

Možnosti občerstvení:
Restaurace ve větších obcích na trase.


Fotografie:

Stanice Chrast u Chrudimi. Na obzoru se větvily tratě do směrů
Hrochův Týnec (vlevo) a Hlinsko v Čechách (vpravo).

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Bývalý přejezd tratě do Hrochova Týnce a stávající přejezd tratě
do Hlinska v Čechách.

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Zářez tratě na západním okraji Chrasti u Chrudimi.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Stanice Chrast u Chrudimi město v pohledu od kolejí.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Autobusová zastávka na náměstí v Chrasti u Chrudimi.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Tudy vedla trať k severnímu okraji Chrasti u Chrudimi
a dále pokračovala podél silnice do Rosic u Chrasti.

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Před Rosicemi se stočila vlevo podél západního okraje lesíka,
při jehož severozápadním cípu se zachoval mostek.

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Propustek v táhlém pravém oblouku podél Rosic.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Propustek před stanicí Rosice u Chrasti.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Stanice Rosice u Chrasti v pohledu od zhlaví.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Bývalý zámecký pivovar v Rosicích.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Bývalý zámek v Rosicích, nyní součást statku.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Polní úsek někde kolem zastávky Brčekoly.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Propustek nedaleko obce Blansko.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Tudy trať obcházela obec Blansko.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Zarostlý propustek za přejezdem cesty do Blanska.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Někde v těchto místech zastavovaly vlaky při Skalici u Chrudimi.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Železniční násep za Skalicí u Chrudimi.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Úsek bývalé tratě před Hrochovým Týncem.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Bývalý přejezd staré Smetanovy ulice v Hrochově Týnci.
Trať pokračovala do mírného pravého oblouku v zeleni.

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Křížení tras bývalé tratě a současného silničního průtahu.
V trase tratě je nyní vedena přeložka silnice do Dašic.

Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Jižní opěra sneseného mostu přes Ležák.
Foto František Nyklíček, 11. 9. 2013
 
Železniční stanice Hrochův Týnec.
Foto František Nyklíček, 12. 9. 2013
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.