Výprava za pozůstatky Kladensko-nučické dráhy

(zveřejněno 3. 5. 2004, poslední úprava 8. 4. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Tzv. Kladensko-nučická dráha byla od svého zprovoznění dne 7. 1. 1858 až do zrušení v prosinci 1968 tratí určenou pouze nákladní dopravě. Stejnému účelu slouží později zprovozněné a stále existující pokračování této tratě do Mořiny. Zde popsaná výprava obsahuje pouze úsek Nučice - Unhošť, zbylý úsek bude možná doplněn později. Ještě doplním, že tuto výpravu je vhodné absolvovat v období sucha.

Výpravu začneme ve stanici Nučice. Odtud by bylo nejvhodnější se vydat přímo po trati směrem od Prahy, na odbočce odbočit vpravo a dojít na kolejiště nákladového nádraží Nučice. Jelikož se však jedná o funkční a pojížděný úsek dráhy, bude bezpečnější se vydat k nákladovému nádraží po místních komunikacích. Od nádraží vyjdeme souběžně s dráhou, u  přejezdu odbočíme vpravo a pokračujeme na nejbližší křižovatku v obci (nacházíme se v Hořelicích, což je část Rudné u Prahy). Z té se dáme vlevo, až přijdeme k přejezdu. Za ním odbočíme vpravo na pěšinku vedoucí podél kolejiště. Cestou si můžeme povšimnout zbytků původních kolejí s dřevěnými pražci.

Za koncem kolejiště dojdeme na příčnou silnici. Za ní je těleso dráhy přerušeno dálnicí. Kvůli ní se nyní musíme vydat vlevo, až dojdeme do blízkosti podjezdu. Jelikož zde silničáři nemysleli na pěší, je třeba zvýšené opatrnosti při přecházení a chůzi po kraji silnice (nejbezpečnější je jít příkopem...). Za podjezdem opustíme silnici a vyjdeme na pole. Po pravé straně, proti místu, kde jsme trať prve opustili, je dobře patrný pás nevyužívaný jako pole, po jehož straně jsou patky elektrického vedení. Na tento pás dojdeme a pokračujeme k obci Drahelčice. Na jejím počátku je těleso využíváno jako komunikace na oploceném pozemku, tento úsek tedy obejdeme po pěšince zleva (můžeme se pokochat pohledem na zděný propustek). Posléze dojdeme, již opět po tělese, k přejezdu silnice. Za ním je po levé straně bývalý drážní domek a přímo je dobře patrné těleso. Po jeho pravé straně vede cesta, která se později na těleso napojí.

Po tělese pokračujeme směrem k Úhonicím. Cestou můžeme spatřit další propustky, stejně jako na zbytku tratě. V Úhonicích přijdeme nejprve k přejezdu, za nímž je těleso dráhy využíváno jako přístupová komunikace k nově vznikajícím domkům (zjevně v nevkusném stylu "podnikatelského baroka" - kdyby tak majitelé tušili, že tudy vedla dráha...). Za tímto úsekem je další přejezd a na tělese dráhy asfaltová cesta obsluhující nízké paneláky. Napravo můžeme spatřit další drážní domek. Následuje poslední úhonický přejezd a těleso dráhy se na náspu stáčí doleva a míří opět do pole.

Po chvíli se těleso opět stáčí vpravo, míjí dřevěný posed a přechází silnici u obce Ptice. Za přejezdem následuje levý oblouk (po levé straně náspu je někdy možné na zahrádce spatřit pasoucí se ovce), jenž je vzápětí vyrovnán pravým, a poté se těleso stáčí přímo k západu. Zanedlouho přicházíme k dalšímu drážnímu domku, již dosti zchátralému. Potom se na těleso připojuje příjezdová komunikace od místního zemědělského podniku, která nás zavede k dalšímu přejezdu (nedaleko zastávek autobusů PID).

Za přejezdem těleso pokračuje opět jako cesta, a po ní se dostáváme k další drážní budově. To jsme již v pravém oblouku směřujícím k Červenému Újezdu. Při příchodu do obce mineme odbočující polní cestu do Svárova a několik nových domků opět v nám známém stylu "podnikatelského baroka". Ještě před prvním přejezdem silnice stojí za pozornost propustek a zachovaný kilometrovník. Za ním již trať pokračuje mezi červenoújezdskými domy k dalšímu přejezdu. Pokud si chceme udělat přestávku a občerstvit se, odbočíme na tomto přejezdu vlevo směrem do obce. Zde najdeme jak obchod s potravinami, tak například restauraci Sokolovna (k té je třeba odbočit ze silnice opět vlevo, dle cedule - případně rádi poradí místní obyvatelé), kde lze opatřit poměrně levný a dobrý oběd.

Ať už po občerstvení nebo bez něj, vydáme se od přejezdu dále. Těleso stále pokračuje mezi domky. Na konci obce míjíme další zemědělský podnik a dostáváme se opět do polí. Těleso pokračuje až k posedu a zde nastává nepříjemný okamžik. Následujících asi 150 metrů je třeba překonat po poli, neboť jak těleso, tak obchozí cesty byly rozorány. Orientací nám budiž poloměr oblouku, ve kterém těleso končí. Protáhneme-li si oblouk do pole, měli bychom dosáhnout místa, kde těleso opět pokračuje.

Následuje přímý úsek až k silnici č. 201. Za ní je těleso opět rozoráno, a to až k silnici z Unhoště do Pavlova. Vzhledem k hustému provozu na hlavní silnici je nejlépe úsek překonat po poli, ovšem pozor: dráha zde nepokračovala přímo, nýbrž levým obloukem, zhruba směrem k severní hraně lesa severně od Unhoště, kde se také nachází zbořeniště drážní budovy. Za silnicí z Unhoště do Pavlova je těleso opět dobře patrné, a to až ke zmíněné zbořené budově. Dále je možné se orientovat podle nerozoraného pásu se zbytky telegrafních sloupů, po jehož levé straně dráha vedla.

Pás s patkami telegrafních sloupů nás zavede až do souběhu s rozšiřovanou silnicí z Unhoště k rychlostní silnici č. 6. U křižovatky těchto silnic stopa tratě končí a my se vydáme po mostě přes rychlostní silnici. Z tohoto mostu můžeme po levé straně vidět ještě zarostlé zbytky tělesa vedoucí podél zemědělského objektu, kterak klesají do míst, kde se Kladensko-nučická dráha úrovňově křížila s dnešní tratí 120, aby pokračovala do průmyslových závodů ve starém Kladně.

Po silnici dojdeme k železniční stanici Unhošť, kde naše výprava končí. Kdo chce, může se vydat dál, a to buď pěšky po polích do starého Kladna, nebo nejbližším vlakem do stanice Kladno (kdy po cestě může na pravé straně spatřit ještě něco málo z bývalé dráhy). Ostatní nechť se vydají na zpáteční cestu.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Nučice, žst.  - (silnice) 0,0
Nučice, nákl. koleje  - (pěšina, silnice) 1,0
Drahelčice  - (zrušená trať) 2,5
Úhonice  - (zrušená trať) 4,5
Ptice, křiž.  - (zrušená trať) 8,0
Červený Újezd, rozc.  - (zrušená trať, pole) 9,5
Unhošť, zbořený drážní domek  - (zrušená trať, silnice) 14,0
Unhošť, žst.  - (silnice) 16,0

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
36 Okolí Prahy západ

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Nučice s příjezdem 9:45.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Unhošť s odjezdem 15:45.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- restaurace Sokolovna, Červený Újezd
- samoobsluha v Červeném Újezdě


Fotografie:


Jižní zhlaví nákladové stanice Nučice, která se nachází v Rudné u Prahy-Hořelicích.
Foto 17. 2. 2004


Zde existující koleje končí. Následuje místní komunikace, budova a za ní dálnice. Za dálnicí pokračuje již jen těleso bývalé dráhy.
Foto 9. 4. 2004


Těleso trati před Drahelčicemi, kde je krátký úsek na oploceném pozemku s ojetými automobily... Zde je také první propustek.
Foto 9. 4. 2004


Přejezd hlavní silnice v Drahelčicích. Vlevo drážní domek, uprostřed zářez trati a vpravo místní cesta, která se za obcí na těleso napojí.
Foto 9. 4. 2004


Přímý úsek trati před Úhonicemi (obec vlevo). Dopravní obsluhu všech obcí na trase dráhy zajišťuje dnes autobusová linka PID č. 307.
Foto 9. 4. 2004


Zde je jeden z několika dalších propustků na trati, tentokrát v Úhonicích.
Foto 9. 4. 2004


Úsek trati mezi prvními dvěma přejezdy v Úhonicích. Někteří majitelé domků možná netuší, že před jejich vraty kdysi supěly lokomotivy...
Foto 9. 4. 2004


Mezi druhým a třetím úhonickým přejezdem se nachází, kromě několika panelových domů po levé straně trati, též obývaný drážní domek.
Foto 9. 4. 2004


Třetí úhonický přejezd, pohled poněkud ze strany. Za silnicí je dobře patrný násep.
Foto 9. 4. 2004


Levým a pravým obloukem trať přechází do katastru obce Ptice. Bezprostředně za levým okrajem snímku jsou již první domy. Za přejezdem se trať stáčí opět doleva, a to po náspu.
Foto 9. 4. 2004


Drážní domek za Pticemi, tentokrát v pohledu zpět (směrem do Nučic). Domek je obtížně fotografovatelný vzhledem k bujné vegetaci.
Foto 9. 4. 2004


Přejezd mezi Pticemi a Červeným Újezdem, u něhož se nachází zastávka autobusů PID linky 307. V předchozím úseku vede po trati přístupová komunikace k zemědělským objektům.
Foto 9. 4. 2004


Drážní domek před Červeným Újezdem, vstřícně obci Svárov. Domek je opět obtížně fotografovatelný, a proto je zde v pohledu směrem k Nučicím.
Foto 9. 4. 2004


Propustek a kilometrovník na okraji obce Červený Újezd. Zleva přes trať vede místní komunikace.
Foto 9. 4. 2004


Přejezd hlavní silnice v Červeném Újezdě. Odtud vlevo lze dojít do středu obce. Mnohým se může zdát neuvěřitelné, že tudy kdysi vedly koleje...
Foto 9. 4. 2004


Drážní domek na severním konci Červeného Újezda. Koleje vedly v místech dnešní cesty.
Foto 9. 4. 2004


Přejezd silnice za drážním domkem v Červeném Újezdě. Následuje táhlý levý oblouk.
Foto 9. 4. 2004


Na konci tohoto oblouku je další přejezd. Před ním se nachází hromada neidentifikovatelného materiálu a velký kámen.
Foto 9. 4. 2004


Úsek za přejezdem po chvíli končí v poli - na snímku v místech, kde lze rozeznat posed.
Foto 9. 4. 2004


Ano, tušíte správně. Zde je onen rozoraný úsek. Pokračování schůdného tělesa najdeme při křoví uprostřed snímku.
Foto 9. 4. 2004


Po chvíli přijdeme k dalšímu úseku, který byl zlikvidován zemědělci. Trať za silnicí zde nepokračovala přímo, jak by se mohlo zdát, ale stáčela se vlevo.
Foto 9. 4. 2004


Zde rozoraný úsek končí. Jde o stejnou silnici, kterou lze tušit na obzoru předchozího snímku, avšak několik desítek metrů za jeho levým okrajem. Za ní je těleso trati opět dobře patrné.
Foto 9. 4. 2004


Před lesíkem se nachází zřícenina dalšího drážního domku, tentokrát nedaleko Unhoště. Zde se nesmíme nechat zmást, těleso před drážním domkem je v délce asi 50m přerušeno zaoráním. Za ním pak pokračuje už jen jako širší či užší nerozoraný pás s křovím a uřezanými telegrafními sloupy po pravé straně ...
Foto 9. 4. 2004


... který se stáčí vpravo a dostává se do souběhu s místní silnicí, t.č. rozšiřovanou na čtyřpruhovou spojku Unhoště a rychlostní silnice R6. V tomto souběhu pak těleso postupně mizí.
Foto 9. 4. 2004


V místech, kde místní silnice po mostě překonává rychlostní silnici R6, překonávala toto místo dávno před vznikem dálnice i trať. Okolo budovy v levé části snímku (není známo, ze které strany - těleso se nachází po obou stranách) se pak přiblížila dnešní trati 120, aby ji úrovňově překřížila a pokračovala do starého Kladna. V pravé části snímku je patrná budova železniční stanice Unhošť.
Foto 9. 4. 2004


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.