Výprava za pozůstatky tratě Náchod-Běloves - Kudowa Zdrój

(zveřejněno 24. 2. 2015)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Trať z Kłodzka byla do Kudowy Zdroju přivedena 10. července 1905 a o rok později prodloužena do Słonego. Na své pokračování přes hranici a propojení se zdejší sítí, plánované již v 60. letech 19. století, si však kvůli různým průtahům počkala až do konce II. světové války, kdy si je vynutily potřeby německé armády. Stavba přeshraničního úseku začala v lednu 1945 a byli na ni přiděleni váleční zajatci. V dubnu proběhla zkouška provizorního dřevěného mostu přes Metuji, 5. května projel mezi Kłodzkem a Náchodem obrněný vlak. Po skončení války byly po trati vyslány lokomotivy pro osobní vozy k zahájení provozu a projelo ještě 10 vlaků se zemědělskými výrobky z Horního Slezska, ale tím byl veškerý ruch na trati završen. Poslední snahy o pravidelný provoz sahají do roku 1946. Více z minulosti této tratě se dozvíme například z článku o jejích dějinách (v polském jazyce).

I přes provedenou opravu náspu na české straně byla právě zdejší část tratě včetně rozpadajícího se mostu demontována. Během následujících 40 let uzavření hranic nebyl o spojení po železnici politický zájem a v 80. letech 20. století byl zlikvidován i původní násep, který stál v cestě nové kapacitní silnici k hraničnímu přechodu. O případném křížení s dávno opuštěnou železnicí tehdy pochopitelně nejspíše nikdo ani neuvažoval. To je ostatně zřejmě hlavní příčinou, proč i po opětovném otevření hranic v 90. letech zůstává zdejší propojení vlakem stále jen v úvahách, neboť při současném nárůstu silniční dopravy (paradoxně přiživovaném též roztříštěností a zandebáním kolejové sítě) je politicky obtížné provoz na silnicích, třeba jen přechodně, omezovat. Roli hrají také současné velmi svazující předpisy pro stavbu tratí, které mnohde prakticky znemožňují účelné řešení (trasu v původní stopě, zastávku v obci) a nesmyslně tak podvazují řešení pro uživatele nevýhodná, nakonec opět nahrávající přetíženým silnicím.

Výpravu zahájíme v železniční zastávce Náchod-Běloves. Od přilehlého přejezdu se vydáme po silnici nejprve severovýchodně. Dále ke hlavní silnici můžeme pokračovat buď stejným směrem kolem domku celní stráže, nebo první cestou vpravo ke světelné křižovatce a od ní po hlavní silnici vlevo. Kolej do Kudowy Zdroju se od stávající tratě oddělovala nedaleko odtud a přicházela zhruba do míst této dnešní křižovatky, od níž pokračovala přibližně ve stopě současné hlavní silnice. V tomto úseku se z ní nezachovalo zhola nic, takže zvolíme-li první možnost po staré silnici, prakticky o nic nepřijdeme a ještě ušetříme své zdraví.

Také navazující úsek přes řeku Metuji je již zcela snesen. Lze předpokládat, že zde vedle sebe stály starý silniční most, spojující původní dvoupruhovou silnici kolem domku celní stráže se zachovanou dvoupruhovou silnicí na dnešním polském území (rozšířenou okolo hraničního přechodu), a vpravo od něj údajně jen provizorní železniční most ve stoupání z náspu ve stopě dnešní čtyřpruhové silnice do svahu napravo od polské silnice (asi za domy polského celního úřadu). Půjdeme tedy po chodníku až na úroveň parkoviště po pravé straně silnice za domy celníků a přejdeme na ně.

Ze severovýchodního cípu parkoviště pak vystoupáme do navazujícího svahu, kde již bez obtíží najdeme mírně zarostlou, ale znatelnou cestu šířky železniční tratě. To je náš cíl a zároveň počátek putování ve stopě tratě, jež zhruba kopíruje směr sousední silnice. Zanedlouho narazíme na cestu odbočující vlevo dolů, jíž se můžeme dojít pokochat prvním mostem, po němž následně přejdeme a pokračujeme dále, a to až na okraj lesa.

Za okrajem lesa přecházíme menší mostek přes polní cestu. Za ním se již rozšiřuje pláň někdejší stanice Słone Kłodzkie, již dnes z velké části zabírá novější oplocená asfaltová plocha s halou. Tu lze obejít buď zprava po louce, kde nás při jejím konci z polí přicházející cesta navede doleva ke drobné staniční budově, anebo zleva po silnici, od níž se k této budově dostaneme kolmo odbočující cestou za prvním domem po pravé straně (nedaleko za přechodem pro chodce). Zbývající plocha někdejšího kolejiště je nyní pro obývanou staniční budovu zahradou, takže lépe bude od ní sejít na silnici, a to i s ohledem na navazující velmi zarostlý úsek, ústící pro změnu do prodloužených zahrad dalších obytných domů a ukončený zásypem nahrazujícím most pro převedení místní cesty. Ještě předtím ale, jestliže nás místní nechají, můžeme zajít ke konci staniční pláně, kde najdeme kamenné opěry sneseného mostu již zrušené cesty.

Po silnici pak pokračujeme podél čtyř dalších domů po pravé straně, až přijdeme k roztažené křižovatce (za dalším přechodem pro chodce). Od ní se můžeme dát zcela vpravo (jakoby mírně zpět), až za dolíkem po levé straně spatříme zbytky dalšího mostu přes někdejší trať. Dolík je pokračováním zářezu za již zmíněným zásypem, na němž se právě nacházíme. Trať od Náchoda sem přicházela zprava. Sejdeme tedy do dolíku, podejdeme most a za chvíli dojdeme ke zleva přicházející zpevněné cestě, jež se zde větví a část pokračuje - z našeho pohledu přímo - ve stopě někdejší tratě.

Procházíme kolem rybníků, na něž by byl z vlaku jistě hezký výhled. U vzdálenějšího z nich po pravé straně můžeme i chvíli spočinout a oddechnout si. Za ním odbočuje vpravo cesta po hrázi, my však pokračujeme přímo a pravým obloukem do sousedství hlavní silnice. Tam stopa tratě pro tuto chvíli mizí, vystřídána další skladovací halou. Vezmeme tedy zavděk silnici, neboť ani další úsek za domky se nezdá být vhodně přístupný. Následující cesta odbočující za křížkem vpravo do tržnice pomyslně kříží trasu tratě zhruba při rozhraní parkoviště a vystavěných objektů.

Odbočku tedy mineme, neboť při tržnici již zřejmě žádné pozůstatky železnice nenajdeme, a pokračujeme až na světelnou křižovatku, kde z hlavní silnice vlevo odbočuje hlavní městská třída, ulice Zdrojowa. Ještě před ní odbočuje vpravo nenápadná ulička mezi novým mohutným a následujícím starším domem. Když jí vystoupáme, za starým domem směrem doleva můžeme tušit stopu někdejší tratě (vpravo jsou již veškeré stopy setřené). Jestliže pak kousek nad ní odbočíme vlevo existující souběžnou cestou, přivede nás tato zhruba po padesáti metrech mírným esíčkem přímo do její stopy. Zdejší pěšina slouží jen k přístupu do domovních zahrad a po chvíli končí neprostupným houštím. Pokud jsme se již dříve neotočili, učiníme tak nejpozději teď a vrátíme se zpátky k již zmíněné velké křižovatce.

Kdo bude z Kudowy Zdroju pokračovat vlakem přes Kłodzko, může se nyní vydat na prohlídku města, podrobněji popsanou závěrem. Ostatní se vydají dále hlavní ulicí souběžně s tratí tušenou za domy. První ulicí vpravo, zvanou Boczna, lze vystoupat k někdejšímu pravděpodobnému přejezdu. Tam je vidět jen vpravo křoví, jež jsme spatřili z druhé strany na konci pěšiny, a vlevo dřevěný plot ohraničující zahradu, přes nějž se na pláň tratě nedostaneme. Tato odbočka tedy přílišný význam nemá. Pohled na trať nám odkryje až prostranství u novějšího objektu, z nějž se tam však vystoupat nedá, protože část svahu je odtěžena a nahrazena dost vysokou kolmou opěrnou zdí.

Nezbude nám tedy, než po hlavní silnici dojít skoro až k mostu přes potok, před ním odbočit vpravo starší větví hlavní silnice a z ní pak kolmo vpravo opět do ulice Boczne, jež sem přichází od předchozí křižovatky. Z této ulice pak uvidíme vlevo již existující kolejiště stanice Kudowa Zdrój, a vpravo se můžeme vydat zřetelnou pěšinou ve stopě tratě prakticky až nad nový objekt s opěrnou zdí. Zarazí nás teprve již známý dřevěný plot, tentokrát na druhé straně oné domovní zahrady. To je neklamné znamení, že se musíme vrátit a ještě si prohlédnout zdejší stanici.

Rozloučíme se s těmi, již odtud pokračují vlakem přes Duszniki Zdrój do Kłodzka, a vydáme se na prohlídku města. Můžeme využít i klidnější ulici Nad Potokiem, která nás dovede do Zdrojowe ulice kousek výše od velké křižovatky. Míjíme výstavní vilky i radnici a přicházíme ke křižovatce s kruhovým objezdem, za níž se dosud přímá Zdrojowa ulice stáčí vpravo. Po levé straně začíná lázeňský park. Můžeme pokračovat jak jím, tak ulicí. V parku míjíme lázeňské objekty - zámeček a lázeňský dům. Parkem i ulicí pak dojdeme k výrazné budově sanatoria. Zde i v blízkém okolí se můžeme občerstvit v některé restauraci či cukrárně. Pokud jsme šli ulicí, minuli jsme směrovku k muzeu hraček. I to stojí za návštěvu.

Ulicí 1 Maja se pak dostaneme k ústřední autobusové zastávce, nejprve napravo - ta je pro většinu spojů výstupní, část jich v létě pokračuje dále přes Stolové hory do Radkówa, Wambierzyc a Broumova - a posléze nalevo, odkud můžeme odjet zpět do Náchoda, a to až na nádraží. Výpravu je možné uskutečnit také s příjezdem přes Kłodzko, pak je výhodné nejprve projít město, svézt se autobusem do Bělovsi a projít trasu rovnou na nádraží; v případě návratu přes Náchod lze směr pochůzky otočit a ušetřit dvě jízdy autobusem. Je-li třeba, lze do autobusu nastoupit také v zastávkách Zdrojowa (v ulici Zdrojowe poblíž křižovatky s ulicí Nad Potokiem) nebo Nad Potokiem (v ulici nad Potokiem poblíž téže křižovatky) - z první zastávky jezdí spoje využívající hlavní silnici a ze druhé spoje projíždějící obcí Słone.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Náchod-Běloves, železniční zastávka  - (silnice) 0
Náchod-Běloves, celní úřad  - (zrušená trať) 1
Słone Kłodzkie, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať, ulice) 2,5
Kudowa Zdrój, odbočka do města  - (ulice, zrušená trať) 4
Kudowa Zdrój, železniční stanice  - 5

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
26 Broumovsko

Historický jízdní řád:
Jízdní řád navržený při zprovoznění tratě v roce 1945, podle nějž se však nakonec už nejezdilo, je uvedený například v článku o historii tratě (v polském jazyce).

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit spojení do vlakové zastávky Náchod-Běloves s příjezdem okolo 11.00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit spojení z autobusové zastávky Kudowa Zdrój (ul. 1 Maja) s odjezdem okolo 16.00.
V případě příjezdu či odjezdu vlakem přes Kłodzko je vhodné využít některou ze síťových jízdenek Českých drah s přesahem do polského příhraničí ("+ Polsko").

Možnosti občerstvení:
Restaurace v Náchodě a Kudowie Zdroju.


Fotografie:

Náchod-Běloves. Vpravo odtud se opačným směrem stáčela trať do Kudowy Zdroju.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Stará silnice k hraničnímu přechodu. Zprava souběžně přicházela někdejší železnice.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Vpravo nad parkovištěm začíná původní násep.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Ve stopě někdejší tratě po něm vede cesta.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Most přes lesní cestu naproti odbočení staré silnice do Słonego.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Tentýž most v pohledu z úrovně vlaku.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Těleso tratě ve svahu, místy podepřené zdí.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Těleso tratě v zářezu před stanicí Słone Kłodzkie.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Mostek pod vjezdem do stanice Słone Kłodzkie.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Vjezd do stanice Słone Kłodzkie, jejíž pláň dnes zčásti zabírají sklady.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Bývalá výpravní budova stanice Słone Kłodzkie, pohled od kolejí.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Opěry mostu přes trať na výjezdu ze stanice Słone Kłodzkie.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Zchátralý most přes trať v navazujícím úseku.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Cesta přicházející do stopy tratě před rybníky.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Cesta vedená ve stopě tratě mezi rybníky.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Cesta vedená ve stopě tratě za rybníky.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Ulička odbočující z Głównej. Vlevo v místě zahrádky lze tušit pláň tratě...
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
... pokračující jako pěšina mezi dalšími domovními zahradami.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Bývalá trať nad odtěženým prostranstvím s opěrnou zdí.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Bývalá trať před vjezdem do stanice Kudowa Zdrój.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Vjezd do stanice Kudowa Zdrój.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Železniční stanice Kudowa Zdrój.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Výpravní budova stanice Kudowa Zdrój od ulice.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Městský úřad v Kudowie Zdroju.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Lázeňský hotel.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Zámeček.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Lázeňský dům zvenčí.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 
Lázeňský dům zevnitř.
Foto František Nyklíček, 6. 10. 2014
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.