Výprava za pozůstatky tratě Moravský Beroun (Ondrášov) - Dvorce na Moravě

(zveřejněno 12. 10. 2015)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Úzkorozchodná železniční trať ze stanice Ondrášov, dnes zvané Moravský Beroun, do Dvorců na Moravě byla uvedena do provozu 31. 12. 1898. Je jednou z mála tratí, jež nepřečkaly hospodářskou krizi 30. let 20. století - provoz na ní byl ukončen již 14. 9. 1933 a snesena byla v roce 1937. Nedošlo tak na smělý plán přestavby na normální rozchod a prodloužení do nedalekého Budišova nad Budišovkou, kde by se napojila na existující trať do Suchdola nad Odrou. Takové spojení, spolu s určitým zlepšením parametrů, by jí dost možná dalo poněkud jiný význam a třeba i uchránilo před zrušením - když ne až do současnosti, pak přinejmenším do 70. nebo 90. let 20. století, se snazší možností obnovy v budoucnu. Zajímavé počtení o dějinách této tratě nabízí brožura z edice Pohledy do dějin zrušených tratí vydaná Vydavatelstvím dopravní literatury.

Ze stanice Moravský Beroun vyjdeme na cestu před nádražní budovou, za níž se nalézá ohrada uhelných skladů. Zřejmě právě tam bylo umístěno kolejiště úzkorozchodné dráhy. Dáme se podél ohrady vpravo a současně s ní pak odbočíme vlevo na pěšinku, jež nás dovede přímo na kamenný most přes říčku Bystřici, po němž přecházela i trať. Pěšinka dále sleduje pravý oblouk někdejší dráhy, za nímž nás ovšem opustí. Terénní nerovnost nás nicméně spolehlivě vede dále do levého oblouku. Následuje zarostlý úsek až ke křížení s místní cestou, ten snadno obejdeme zleva po louce.

Za cestou je již terén srovnaný, pokračujeme tedy po ní vpravo ke hlavní silnici. Po té se dáme doleva a na následujícím větvení pak cestou vpravo. Po její pravé straně nás opět doprovází zarostlé těleso někdejší tratě. Takto pokračujeme až k novější čistírně odpadních vod, kde se stopa tratě ztrácí. Půjdeme dále po silnici, projdeme mezi osamoceným starším a novějším domem a dojdeme k oplocenému areálu s budovou po pravé a jakýmsi halám po levé straně. Zde můžeme odbočit vpravo ke garážím a vlevo podél jejich první řady dojít k pěšíně vedoucí dále po louce k opěrám někdejšího drážného mostku přes strouhu, na nichž je položena prkenná lávka, převádějící pěšinu dále až k silnici od Nové Vésky. Za ní trať pokračovala nyní těžko průchodným územím podél oplocené továrny. Vydáme se proto vlevo na velkou křižovatku, od níž budeme pokračovat po hlavní silnici vpravo.

Kdo bude mít čas, tomu lze v tomto místě doporučit zhruba tříkilometrovou procházku samotným městem - Dvořákovou ulicí na náměstí 9. května, kolem kostela vzhůru přes hřbitov až do Horní ulice a tou vpravo k úpatí vrchu s křížovou cestou a pozůstatky zdejšího hradu. Po prohlídce vrchu se lze vrátit přibližně stejnou cestou zpět a případně se posilnit v restauraci při náměstí. Kdo to nestihl teď, může tak učinit v případě návratu ze Dvorců autobusem.

Hlavní silnicí od velké křižovatky (tedy Partyzánskou ulicí) pokračujeme mezi továrny na most přes Důlní potok. Po pravé straně lze v korytě potoka najít místo se zúženým korytem obložené kameny. Nejspíše právě tam jej přecházela trať, která pokračovala místy dnešního asfaltového prostranství až do současného oploceného areálu protější továrny vlevo od Partyzánské ulice. Tam se běžně nedostaneme, můžeme si však poté, co Partyzánskou popojdeme do levé zatáčky za kancelářskou budovou továrny, přes plot všimnout typické menší nádražní budovy - někdejší stanice Moravský Beroun (bez přídomku město, neboť dnešní stanice téhož názvu se jmenovala Ondrášov).

Pokračujeme Partyzánskou ulicí do kopce podél továrního areálu a na první křižovatce odbočíme vlevo do Janáčkovy. Z ní pak za druhým činžovním domem po pravé straně, za nímž následuje nezastavěná louka a most přes říčku Čabovou, odbočíme vpravo přístupovou cestou k dalšímu činžovnímu domu, ten obejdeme zleva a pěšinou po mírném terénním zlomu dojdeme do lesa. Zde je již patrné, že pěšina vede po úbočí nad říčkou v trase zrušené železnice, čemuž nasvědčuje její velkorysejší zaříznutí do svahu a zhruba stálý podélný sklon.

Po výstupu ze souvislého lesa sledujeme zhruba směr ve stoupání, těleso je zde místy hůře znatelné a zarostlé stromy. Neomylně je poznáme při průchodu pastvinou, kde se již stáčí vlevo na hráz retenční nádrže na říčce Čabové. Kamenné podpěry bývalého železničního mostu zde slouží současně jako boční stěny výpusti, po jejíž betonové římse místo překonáme. Následuje dokončení levého oblouku, přejezd mezi poli a dosti zarostlý zářez v počínajícím pravém oblouku, který nás znenadání vyvede na pole. Dále budeme pokračovat vpravo podél zprvu méně patrného terénního zlomu mezi dvěma poli, až dojdeme k prvnímu náznaku podlouhlého remízku.

Tento remízek se postupně mírně rozšíří a terénní zlom zvýrazní. Jde opět o pozůstatek dráhy, který se tu již pozvolna dále stáčí vpravo, a pokračuje přímo mezi oplocenými sady statků v Čabové na levé straně a polem na straně pravé. Následně vůči poli klesá do houští, které můžeme obejít zprava po poli. Houští ustává před udržovaným trávníkem malé nádražní budovy staničky Čabová, která slouží soukromým rekreačním účelům. Budou-li okenice zavřené, snad nebude nikomu náš ukázněný průchod vadit. Jinak obejdeme celý pozemek nadále zprava po okraji pole, kde je již v těchto místech plnohodnotná cesta. Ta posléze beztak uhýbá šikmo doleva na pomyslný přejezd přes trať.

Zde můžeme pokračovat po terénním zlomu do počínajícího levého oblouku k dalšímu tušenému přejezdu, kde se jedna cesta zleva větví do dvou cest napravo. My můžeme pokračovat sjezdem na louku a podél hrany lesa na pravé straně. Bude však poměrně obtížné se včas stočit do lesa na stopu původní tratě, protože do něj zřejmě vcházela zvolna. Můžeme buď zhruba po třech stech metrech zabočit kolmo do lesa a hledat zvlnění se zbytky štěrku, nebo využít levou větev cesty od přejezdu, z ní po 150 metrech odbočit cestou vlevo a s ní se po dalších 100 metrech stočit šikmo doprava do lesa, kde po dalších zhruba 400 metrech narazíme na křížení s bývalou dráhou. Po ní již v tomto místě vede nepoužívaná lesní cesta, která se však vlevo směrem k Čabové po chvíli ztrácí.

Od křížení s lesní cestou pokračujeme po bývalém drážním tělese. Následuje levý oblouk, opětovné křížení s lesní cestou, mírný pravý oblouk, a pak už jdeme přímo, než se trať stočí vlevo a přes mostek v náspu dospěje ke kolmému překřížení hlavní silnice z Moravského Berouna do Dvorců. Za křížením následuje pole, v němž nás zaujme pravotočivý remízek - zářez železnice. Komu by se nechtělo po poli do houští a na další pole, tomu se nabízí šikmo odtud vycházející cesta, která se posléze stočí kolmo na konec pravého oblouku dráhy. U něj je třeba odbočit vpravo do pole, místy zarostlou stopu tratě zde volně doprovází vyšlapaná cesta. Trať poznáme podle souvislé mírné terénní vlny.

Ostražitost je třeba zvýšit, jakmile se přiblížíme k okraji lesa. Za jeho klínem vybíhajícím do pole pokračuje stopa tratě ve formě lesní cesty, místy s náletovými jehličnany a místy podmáčená, nicméně sledovatelná. Po mírných stočeních doprava, doleva kolem mýtiny a opět doprava nás dovede přímo ke kamenným opěrám bývalého mostu, mezi nimiž protéká potok. Komu by se nechtělo skákat či brodit, může se vydat po jeho břehu až k silnici, kterou potok podtéká vpravo od bývalého křížení se železnicí.

Za silnicí pokračuje těleso již dost zarostlé a obtížněji průchodné. Následují další opěry sneseného mostku, tentokrát poměrně malého, které snadno obejdeme. Pokračujeme mezi zalesněným svahem po levé a loukou po pravé straně. Posléze les vystřídá pole a zanedlouho nás stopa tratě svede do potoka Lobníku, který překračovala u přilehlých rybníků. My jej přebrodíme a pokračujeme po břehu rybníka a navazující cestou lesem dále v trase tratě, kde mineme odstavený nákladní železniční vůz.

Za lesem cesta těleso tratě opouští a to se stává téměř neprůchodným. Můžeme tedy pokračovat dále po cestě vpravo podél tratě až k silnici. Ocitáme se zhruba v místě někdejší zastávky Rejchartice. Trať zde křížila dnešní silnici v mírném pravém oblouku, její pokračování tedy snadno najdeme přímo proti místu, kam nás dovedla cesta. Neomylně je poznáme podle dalších dvou mostních opěr na březích Rejchartického potoka, který budeme také muset překonat nejspíše poněkud větší obchůzkou podmáčeného okolí náspu.

Ve svahu nad nedalekým rybníkem je stopa železnice téměř smazaná. Je třeba vzít zavděk jen nepatrnými náznaky souvislé terénní nerovnosti, zhruba rovnoběžné s okrajem pole nad svahem po pravé straně a břehem rybníka po straně levé. Neuděláme chybu, budeme-li sledovat potok z něj vytékající. Zhruba 300 metrů pod hrází rybníka jej kolmo přechází pěšina, která asi po 50 metrech stoupání v pravém úhlu kříží již opět znatelnou trasu bývalé tratě.

Pokračujeme tedy po trati, která se postupně stává cestou vedoucí na pozemek bývalé stanice Dvorce na Moravě. Také již můžeme spatřit budovu stanice s novější přístavbou. Pokud by nám byl vstup na pozemek zapovězen, můžeme jej obejít zprava po louce až k cestě směřující vlevo do města. V opačném případě přejdeme na jeho levou stranu, kde počíná příjezdová cesta přecházející v Nádražní ulici. Procházejíce kolem nádraží můžeme spatřit ještě budovu remízy v jihovýchodním koutě planiny.

Za nádražím, v místě napojení polní cesty zprava, se Nádražní ulice stáčí vlevo a pokračuje do městečka. Přijdeme po ní na hlavní, Olomouckou ulici, vedoucí zhruba severovýchodním směrem až na náměstí s kostelem svatého Jiljí. Poblíž v navazující Opavské ulici se také nachází restaurace. Přímo na náměstí pak zastavují autobusy pro ty, kteří by zde chtěli pěší část výpravy ukončit, případně si cestou doplnit předtím vynechanou prohlídku Moravského Berouna.

Náměstím také prochází červená značka, jíž zde nechybí rozcestník. Po ní vyjdeme východním cípem náměstí a ulicemi Nemocniční, Lípovou a Budišovskou se dostaneme z města. Zhruba po 3,5 km značka odbočí ze silnice a vede nás ke zřícenině hradu Vildštejna. Ta je volně přístupná. Dále stoupá serpentinami lesem až k rozcestí U křížku a podél jeho hrany pak klesá až k silnici mezi poli, jíž dospěje do Budišova nad Budišovkou.

Na tamních dvou těsně sousedících náměstích se potkává s modrou značkou, která nás přibližně západním směrem dovede až k železniční stanici. Ještě předtím se můžeme projít po městě - na opačnou stranu po modré značce k Muzeu břidlice, od něj přímo k severu zpět na náměstí, z jeho cípu vlevo kolem městského úřadu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a zpět na přilehlé rozcestí červené a modré. Naše výprava pak končí na nádraží.

V případě, že by nás nelákala zřícenina, můžeme do Budišova dojít také z místa, kde červená za Dvorci odbočuje ze silnice, a to přímo po této silnici. K nádraží pak můžeme odbočit hned z kraje města, za rybníčkem vpravo a za mostem přes Budišovku opět vpravo, již na modrou značku. Do centra dojdeme od rybníčku přímo po hlavní silnici.

Trasa plánovaného kolejového propojení obou měst není známa. Je možné, že by od stanice Dvorce na Moravě vedlo po úbočí jižně od města, po němž by vystoupalo do sousedství silnice a červené značky zhruba v místě U Kamlara, odkud by si již drželo výšku, obešlo by Dvořiský vrch a postupně klesalo do údolí Budišovky, kde se nachází současná stanice. To je však jen velmi hrubá představa. Teď už hurá na skutečný vlak!


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Moravský Beroun (Ondrášov), železniční stanice  - (zrušená trať, silnice) 0
Moravský Beroun, bývalá železniční stanice  - (silnice, zrušená trať, pole) 2
Čabová, bývalá železniční stanice  - (les, zrušená trať) 5
Rejchartice, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 10
Dvorce, bývalá železniční stanice  - (silnice) 11
Dvorce, náměstí červená 12
Vildštejn, zřícenina červená 17,5
Budišov nad Budišovkou, náměstí modrá 21,5
Budišov nad Budišovkou, železniční stanice  - 23

Mapa edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
56 Nízký Jeseník

Historický jízdní řád:
Toho času není k dispozici.

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit spojení do železniční stanice Moravský Beroun okolo 8.00, variantně 10.00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit spojení ze železniční stanice Budišov nad Budišovkou s odjezdem okolo 17.00,
variantně pak z autobusové zastávky Dvorce, náměstí s odjezdem okolo 15.00.

Možnosti občerstvení:
Restaurace v Moravském Berouně, Dvorcích a Budišově.
Pro jistotu doporučuji vzít s sebou i vlastní zásoby.


Fotografie:

Stanice Moravský Beroun.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenný most za stanicí Moravský Beroun.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Těleso tratě v pravém oblouku za kamenným mostem.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Místo někdejšího přejezdu. Trať pokračovala šikmo vpravo podél cesty.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenné opěry na louce za průmyslovými budovami v Moravském Berouně.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Místo pravděpodobného přechodu tratě přes Důlní potok.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 

 
 
 
 
Jihozápadní část náměstí 9. května v Moravském Berouně.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Část hradní zříceniny na Křížovém vchu v Moravském Berouně.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Křížová cesta na Křížovém vrchu v Moravském Berouně.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Budova bývalé městské stanice Moravský Beroun v oploceném továrním areálu.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Počátek drážního tělesa za domy na okraji Moravského Berouna.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Drážní těleso v lese se skalním zářezem.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Drážní těleso v pastvinách nad lesem.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenné mostní opěry v rybniční hrázi.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Těleso tratě v levém oblouku za rybníkem.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Stopa tratě na okraji Čabové.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Nádraží v Čabové.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Levý oblouk za nádražím v Čabové.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Přejezd cesty v lese za Čabovou.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Zářez tratě v lese za Čabovou.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Mostek před křížením hlavní silnice do Dvorců.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Přejezd hlavní silnice, za nímž v poli následuje zářez v pravém oblouku.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Přejezd místní cesty za pravým obloukem v poli.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Stopa mírně klesající tratě v poli.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Následuje další lesní úsek, místy podmáčený.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenné opěry mostu přes potok před druhým křížením hlavní silnice.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Druhý přejezd hlavní silnice, za nímž je těleso zarostlejší.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenné opěry mostku v zarostlejším úseku.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Následuje těleso střídavě průchozí i zarostlé.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Úsek tratě před rybníky.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Těleso tratě u rybníka.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kamenné opěry mostu za zastávkou Rejchartice.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Úsek tratě před stanicí Dvorce na Moravě.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Vjezd do stanice Dvorce na Moravě.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Stanice Dvorce na Moravě s malou výtopnou.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Nádražní ulice ve Dvorcích.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Kostel na náměstí ve Dvorcích.
Foto František Nyklíček, 10. 3. 2014
 
Městský úřad a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově.
Foto František Nyklíček, 28. 6. 2015
 
Stanice Budišov nad Budišovkou, pohled směrem ke Dvorcům.
Foto František Nyklíček, 28. 6. 2015
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.