Výprava za pozůstatky tratě Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice

(zveřejněno 5. 10. 2003, poslední úprava 18. 4. 2006)


OBSAH:

   Popis výpravy
   Praktické informace
   Fotografie


Popis výpravy:

Výpravu začneme na nádraží v Trhovém Štěpánově. Trať z Benešova u Prahy, která zde dnes končí, je v provozu od 11. 10. 1902. Již od svého uvedení do provozu však pokračovala mnohem dále. Stavba vodní nádrže Švihov (Želivka) v 70. letech 20. století měla za následek zatopení obce Dolní Kralovice, kde byla konečná stanice tratě. V srpnu 1974 byla zastavena osobní doprava v úseku Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice, a ten tak sloužil už jen nákladní dopravě, a to až do svého zrušení dne 31. 5. 1975. Lze se jen dohadovat, proč nebyla ponechána v provozu nezatopená část tratě v úseku Trhový Štěpánov - Borovsko. Důvodem mohl být jak malý význam obcí na této trase, tak i skutečnost, že tato část procházela budoucím ochranným pásmem vodního zdroje (zatímco dálnice jím vede i nadále). Rozsáhlou zásobu informací o trati nabízejí stránky Místní dráha Vlašim - Dolní Královice.

Z Trhového Štěpánova se vydáme po silnici pokračující souběžně s tělesem dráhy. Tato silnice se asi po kilometru na těleso napojí a vede po něm okolo obce Dubějovice, kde v místě napojení místní silnice bývala stejnojmenná zastávka. Je zajímavé sledovat, jak se silnice záměrně vyhýbá středům obcí - i to je pozůstatek někdejší filozofie drážního stavitelství. U obce Sedmpany opět trasa dráhy kříží místní silnici. Před tímto křížením se silnice, po níž jsme přišli, od trasy dráhy odklání. Ve vzniklém zálivu pole bývala dříve zastávka.

Za zmíněnou křižovatkou již silnice po tělese nepokračuje a my se tudíž ocitáme na obyčejné cestě, což je pro chůzi mnohem příjemnější. V lese jsou krásně vidět náspy a zářezy, které se většinou u obyčejných lesních cest nevyskytují... Na konci lesa musíme dát pozor, neboť následující úsek byl rozorán zemědělci. Půjdeme tedy po navazující polní cestě (mírně doprava) k silnici. Pokud se po této silnici dáme vlevo, po chvíli přijdeme k místu, kde byl pravděpodobně přejezd. Naše další cesta však pokračuje opačným směrem do obce Keblov. Těleso dráhy se na poli po naší levé straně ještě před obcí otáčelo o 180°, aby obkroužením rybníčku dosáhlo stanice, ke které zanedlouho také dojdeme.

Obec Keblov je poměrně velká a je tedy s podivem, že trať nebyla při zkrácení ukončena alespoň zde - i když významu Trhového Štěpánova tato víska jistě nedosahuje. V obci stojí za pozornost především gotický kostelík Nanebevzetí Panny Marie. Okolo něj projdeme až na křižovatku s hlavní silnicí, odkud se dáme vlevo. Po chvíli odbočíme na přístupovou cestu k někdejšímu nádraží. To je dnes přestavěno na obytný objekt a oploceno. Ačkoli rekonstrukce je provedena celkem pěkně, přece jen tomu místu něco chybí...

Za nádražím vede po tělese dráhy lesní cesta, která po chvíli vstupuje do ochranného pásma vodního zdroje. Cedule nás však již na počátku tělesa upozorňuje na zákaz vstupu. Pokud nechceme tento zákaz porušit, vrátíme se zpět a pokračujeme po hlavní silnici. Na tu můžeme dospět i tak, že zákaz porušíme jen částečně a z tělesa odbočíme první lesní cestou vpravo, to je ještě mimo samotné ochranné pásmo. Po silnici se vydáme do Němčic, přičemž se cestou můžeme pokochat pohledem vlevo na Keblovský viadukt. Samotné těleso dráhy je v tomto úseku zachované, s výjimkou asi půl kilometru dlouhého úseku nedaleko za Keblovským viaduktem, kde je terén zarovnán do původní nivelety a slouží jako pole.

Za Němčicemi pokračujeme po hlavní silnici ještě asi pět set metrů na křižovatku, kde odbočíme vlevo na asfaltovou cestu. Ta nás dovede až na rozcestí s lesní cestou vedenou po někdejším drážním tělese. Na tomto rozcestí se dáme doprava a dojdeme až k dálnici D1, která trasu bývalé dráhy surově přerušuje. Dříve zde byl postaven betonový objezd, při dostavbě dálnice byl však zrušen. Vpravo se naštěstí nachází jakési vodohospodářské zařízení, k němuž je přistavěn nájezd na násep dálnice. Tento nájezd přímo ústí do sjezdu z dálnice k obci Bernartice. Dáme se tedy po něm, podejdeme dálnici a dojdeme do této obce.

Zde se porozhlédneme po zbytcích dráhy. Na území samotné obce bylo těleso zcela zahlazeno. Existuje však objekt, který zdejší dráhu připomíná. Je to propustek nad místním potokem, který v těchto místech vypadá poněkud bizarně. Násep z něj byl totiž snesen a část uvolněného pozemku slouží jako fotbalové hřiště. Dostaneme se k němu pěšinou odbočující doleva z hlavní silnice před mostem přes potok.

Za Bernarticemi je těleso dráhy opět zasypáno do původní nivelety a slouží jako pole. Další pozůstatky (náspy a zářezy) jsou až v nedalekém lese a nacházejí se opět v ochranném pásmu vodního zdroje. Pokud nechceme porušit zákaz vstupu, vydáme se nyní po silnici vedoucí do Bezděkova, abychom se zastavili na mostě přes údolní nádrž. Z něj je možno spatřit někdejší drážní těleso, kterak vystupuje od severu z lesa a jižním směrem vstupuje po náspu levým obloukem do hladiny vodní nádrže. Pod ní zakrátko dospěje do bývalých Dolních Kralovic... Až se dostatečně pokocháme, vrátíme se zpět na bernartické předmostí, kde se nachází autobusová zastávka (pro směr do Prahy na severní, do Zruče nad Sázavou na jižní straně silnice). Zde naše výprava končí.


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Trhový Štěpánov, žst.  - (silnice vedená po zrušené trati) 0,0
Sedmpány, křiž.  - (zrušená trať, cesta, silnice) 4,7
Sedlice, přejezd  - (silnice, cesta) 6,7
Keblov, nádraží  - (cesta, silnice) 9,5
Němčice, obec  - (silnice, cesta, zrušená trať, silnice) 12,0
Bernartice, obec  - (silnice) 15,0
Bernartice, rozc. I (zastávka autobusů u mostu)  - (silnice) 16,5

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
43 Střední Posázaví

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde
vyhledávač spojení IDOS.
Pro spojení TAM doporučuji zvolit spojení do vlakové stanice Trhový Štěpánov s příjezdem okolo 9:00 nebo 11:30.
Pro spojení ZPĚT doporučuji zvolit spojení z autobusové zastávky Bernartice, rozc. I okolo 13:00 nebo 15:30.
K vyhledání nejvýhodnějšího jízdného z nabídky Českých drah poslouží
Tarifní kalkulátor, podmínky užití slev viz u Českých drah.
Je možné, že spojení nebude v některých dnech týdne (například v sobotu) existovat. Zkuste jiný den nebo jinou časovou polohu.

Možnosti občerstvení:
Na tuto výpravu je třeba se vybavit vlastním občerstvením.


Fotografie:


Nádraží v Trhovém Štěpánově.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Souprava 810+010 na odstavných kolejích stanice Trhový Štěpánov. Za nimi trať pokračuje ještě asi kilometr, pak se na někdejší drážní těleso napojuje silnice.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Silnice krátce po přechodu na těleso. Za povšimnutí stojí sotva znatelné ocelové zábradlí po obou stranách (za svodidly). Trať zde vedla po mostě a zřejmě na náspu, po jehož odstranění zbylo dost místa pro současnou šířku vozovky.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


A to je již zmiňovaný most. Vlevo směr Trhový Štěpánov, vpravo směr Keblov.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Silnice vedená po drážním tělese se klikatí krajinou u Dubějovic, před obzorem tvoří tmavý pruh (se stromy).
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Rybníček po pravé straně trati u obce Dubějovice.
Foto František NYklíček, 7. 10. 2001.


Silnice vedená po drážním tělese se pomalu blíží ke křižovatce u obce Sedmpány.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Část křižovatky u obce Sedmpány. Přímo pokračuje cesta vedená po někdejším drážním tělese.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Těleso trati v lese za obcí Sedmpány.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Těleso trati v lese před obcí Sedlice.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Silnice z Keblova do Sedlic v místech, kde ji kdysi pravděpodobně křížila železniční trať. Vpravo směr Keblov.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Keblově. Po silnici vedoucí zprava okolo kostela (přes autobusovou zastávku) dojdeme na hlavní silnici.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Někdejší nádražní budova v Keblově je přestavěna na obytný dům, koleje se nacházely z této strany. Vlevo směr Dolní Kralovice.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Tatáž budova v pohledu od přístupové cesty. Ta odbočuje z hlavní silnice za Keblovem po levé straně.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Za stanicí Keblov vchází těleso do lesa a posléze též do ochranného pásma vodního zdroje (asi 300m odtud za odbočením lesní cesty).
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Keblovský viadukt, pohled ze silnice spojující Němčice s Keblovem. Vpravo směr Dolní Kralovice.
Foto František Nyklíček, 7. 10. 2001.


Přejezd silnice u Němčic. Za ním trať vedla po dnešní lesní cestě do Bernartic. V místě přejezdu je asfaltová vrstva přerušena a povrch je tvořen jen zeminou. To znamená, že asfalt je zde ještě z doby provozu dráhy.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Lesní cesta je, narozdíl od tehdejší dráhy, přerušena náspem dálnice D1. Vpravo odtud je vodohospodářské zařízení s nájezdem na dálnici. Tento nájezd plynule navazuje na sjezd k obci Bernartice.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Propustek nad potokem v Bernarticích, na němž býval násep. Vpravo směr Dolní Kralovice.
Foto František Nyklíček, 10. 10. 2003.


Podíváme-li se z propustku směrem do Dolních Kralovic, můžeme si představit, kudy asi vedlo těleso dráhy, než vstoupilo do lesa v ochranném pásmu. Zleva obcházelo vyvýšeninu na obzoru, aby se pravým obloukem stočilo k jihu. Lesem potom sestoupila trať k Dolním Kralovicím.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Výřez ze snímku pořízeného z mostu přes vodní nádrž Švihov na silnici mezi Brzoticemi a Bezděkovem, na němž je patrný násep trati mířící pod vodní hladinu do někdejších Dolních Kralovic.
Foto František Nyklíček, 14. 11. 2003.


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.