Výprava za pozůstatky tratě Úštěk/Verneřice - Velké Březno

(zveřejněno 15. 8. 2011)


OBSAH:

   Popis výpravy
  
Praktické informace
  
Fotografie


Popis výpravy:

Železniční trať z Velkého Března do Lovečkovic a Verneřic byla uvedena do provozu 18. srpna 1890, úsek z Lovečkovic do Úštěku pak 11. září téhož roku. Vlaky zde jezdily do 28. května 1978, kdy byla trať zrušena. V úseku Velké Březno - Zubrnice byla následně udržována nadšenci a od 90. let 20. století probíhala soustavná činnost za účelem obnovení provozu. Nyní jsou zde provozovány turistické vlaky a opravován je navazující úsek směrem k Lovečkovicím. Ve zbývajících úsecích má prozatím vzniknout turistická stezka.

Výpravu začneme v železniční stanici Úštěk. Samotné město stojí za prohlídku, je památkovou rezervací s množstvím zajímavých staveb. Od stanice se do jeho středu dostaneme po žluté a červené turistické značce, po nichž se i vrátíme, a červená značka nás potom vede dále po silnici podél železniční tratě, kde po pravé straně spatříme bývalou stanici místní dráhy. Ta byla kolejově propojena i se stávající stanicí na trati z Litoměřic do České Lípy. Jelikož se po chvíli obě tratě kříží a přechod po kostře mostu nad provozovanou tratí nelze z hlediska bezpečnosti doporučit, můžeme dále pokračovat po cestě zleva kolem budovy místního nádraží, která nás po chvíli vyvede zpět na silnici. Tamtéž se nachází křížovatka, z níž půjdeme po okraji silnice odbočující vpravo na most přes trať do Litoměřic. Za mostem odbočíme pěšinou vpravo, po niž dojdeme až k tělesu bývalé dráhy. Toho se budeme držet dále. Neschůdné úseky můžeme obejít po sousední louce či okraji pole, dále pak i po cestě vedoucí po jeho levé straně chatovou osadou.

Zhruba po kilometru nás čeká křížení silnice z Úštěku do Habřiny. Jestliže se nám bude zdát následující úsek neschůdný, můžeme pokračovat po této silnici a schůdnost dalšího úseku prověřit odbočením po silnici směrem do Srdova, již trať na okraji Habřiny kříží. Obdobně si můžeme počínat, jestliže seznáme neschůdným úsek za tímto křížením. Jinak pokračujeme stále po trati. Ještě zbývá uvést, že před uvedeným křížením se také nacházela zastávka Habřina. Možná najdeme některé z jejích pozůstatků.

Trať nebo silnice nás dále zavede do Dolního Vysokého. Zde zastávka nebyla, ač trať lemuje obec podobně jako předcházející Habřinu. Také zde je křížení s cestou vedoucí na silnici, takže opět můžeme snadno zvolit, jak budeme postupovat v dalším úseku. Ten vchází do lesa, kde lze v tělese předpokládat výskyt mlází. Také zde trať kříží Loubní potok krátkým mostkem, schůdným poměrně snadno po pražcích.

Přicházíme k dalšímu křížení silnice od Úštěku, nacházejícímu se pod odbočením silnice ke Srdovu. Trať dále vede lesem podél potoka a může vykazovat značnou hustotu náletového porostu. Pokud se tak stane, bude snazší využít silnici do Horního Vysokého, kde odbočíme na cestu k Levínu, již trať před mostkem přes potok kříží. Před dalším pokračováním můžeme prozkoumat samotný Levín s hradem a barokní zvonicí. Podle schůdnosti dalšího úseku se buď vydáme po exkurzi zpět na místo, kde jsme ji zahájili, nebo z Levína pokračujeme po silnici směřující kolem bývalé stanice ke křižovatce s hlavní silnicí. Pokud jsme se rozhodli jít po trati, vězme, že stanice je obývána a přilehlý pozemek slouží jako výběh domácí zvěře, který bude zajisté potřeba obejít.

Od místa, kde trať kříží silnici z Levína, již budeme opět pokračovat po tělese dráhy. To nás vyvede údolím Loubního potoka na křížení se silnicí do Hradiště. Pro případ potřeby je dobré vědět, že tutéž silnici asi o půl kilometru výše kříží též větev tratě do Verneřic, čili pokud bychom naléhavě potřebovali zkrátit cestu tamtéž, je to možné učinit právě tudy. Jinak půjdeme dále až na připojení tratě od Verneřic a do stanice Lovečkovice. Ta je opět obývána, zde však již můžeme využít k obchůzce přístupovou cestu.

Nyní je třeba rozhodnout o dalším postupu. Je možné jet autobusem do Verneřic a jít pěšky zpět nebo naopak, a k tomu si před nebo po této cestě dopřát oběd v nedaleké restauraci. Rozhodující budou pravděpodobně časové polohy autobusových spojů a denní doba. Také mějme na paměti, že cesta do Verneřic zabere přesně o něco více než jednu hodinu (zdržujícím faktorem jsou zejména překážky ve formě ohradníků a pasoucího se dobytka na částech tratě), s čímž je třeba počítat při plánování využití spojů. Vzhledem k umístění přestupního uzlu autobusů do Lovečkovic a jejich intervalu v násobcích celých hodin (zpravidla po dvou hodinách) je pak toto zdržení naprosto zásadní a vhodnou výplní zbývajícího času je právě oběd. Restaurace je v provozu jen v Lovečkovicích, Verneřice ji dle dostupných informací v současnosti postrádají (obchody nabízející potraviny tam však jsou).

Následující popis bude předpokládat nejprve cestu autobusem a pak pěší cestu, lhostejno zda před obědem či po něm. Výletníci postupující opačným směrem si vše jistě odpovídajícím způsobem převedou. Nejprve je tedy třeba dojít k autobusovému stanovišti. Po přístupové cestě pokračujeme podél tratě až k přejezdu hlavní silnice od Verneřic. Odtud se dáme vlevo dolů, až dojdeme na velkou křižovatku hlavních silnic. Vpravo se nachází zmíněná restaurace, vlevo za křižovatkou pak trávník a autobusové obratiště se zastávkami. Odtud jezdí spoje v podstatě nahrazující zrušené vlaky - od Úštěku přes Velké Březno do Ústí nad Labem a od Verneřic do Lovečkovic a dále směrem doplňujícím železnici, tedy do Litoměřic a Bohušovic nad Ohří.

Autobus z Lovečkovic nás doveze na verneřické náměstí s několika pozoruhodnými domy. Bohužel bylo urbanisticky narušeno necitlivými zásahy ve druhé polovině 20. století. Zachoval se též pěkný barokní kostel. Přímo z náměstí vede jižním směrem kolem domu č. p. 11 úzká ulička, jíž projdeme k Okružní ulici. Pokračujeme šikmo doleva (zhruba na jihovýchod) na most přes Bobří potok a Nádražní ulicí pak přímým směrem dojdeme tam, kam obvykle ulice tohoto názvu vede. Zde konkrétně ke konci někdejšího kolejiště stanice Verneřice, které se rozkládalo směrem napravo odtud. Jsme na okraji města a v uvedeném směru mineme bývalé nákladiště a dojdeme k výpravní budově, jež nyní slouží ryze obytným účelům.

Pro další pokračování je třeba oplocený pozemek kolem nádraží obejít, nejlépe snad zleva po snadno přístupné louce, na niž se dostaneme přes bývalé kolejiště. V následujícím poli bylo těleso tratě v délce asi půl kilometru zrušeno. Vodítkem nám budiž výrazná strouha vedoucí zhruba ve směru tratě (tedy stáčející se přibližně od jihozápadu k jihojihozápadu), jejíž stopa po křížení s jiným podobným útvarem plynule přechází do stopy tratě, a nakonec se dočkáme i počátku jejího zemního tělesa. To nás přivede k prvnímu křížení silnice do Lovečkovic. Následuje již neporušené, leč poněkud zarostlé těleso, stáčející se a stoupající polem ke druhému přejezdu, tentokrát cesty z Náčkovic do Mukařova. Před ním se nacházela zastávka Mukařov, z níž však nezbylo vůbec nic. Cestou jsme mohli spatřit zajímavou rozhlednu u Náčkovic.

Za tímto přejezdem trať klesá k dalšímu přejezdu silnice do Lovečkovic. Následuje pravý oblouk s výrazným terénním zářezem, z nějž můžeme obdivovat vrch Malé Sedlo. Pak jsme opět přivedeni na silnici do Lovečkovic, za jejímž přejezdem je jen nepatrně znát, kudy trať vedla, neboť její stopa byla téměř zahlazena. Jen ze silnice si všimneme táhlé terénní rýhy. Můžeme tedy chvíli pokračovat po silnici a trať sledovat. Esíčkem se jí na chvíli vzdálíme, asi 300 metrů od něj pak následuje bývalý přejezd. Pokud je za ním trať ohrazena a pasou se na ní krávy, budeme muset vykonat delší zacházku - půl kilometru dále po silnici, odbočení vlevo a 400 metrů po cestě k Levínským Petrovicím. Na jejich kraji přichází zleva cesta od zemědělských objektů ve stopě bývalé tratě, napravo pak pokračuje opět jako pěšina po zrušené trati. Pravým obloukem se stáčí do přímého úseku, jenž nás přivádí na cestu od Horního Vysokého. Ano, na tutéž cestu, kterou níže kříží větev tratě od Úštěku.

Za silnicí je trať bohužel opět ohrazena elektrickým ohradníkem. Pokud by se za ním pásly krávy, nebo pokud bychom usoudili, že není vhodné jej z jiného důvodu překonávat, můžeme buď vyjít nahoru na silnici do Lovečkovic, anebo sejít dolů a pokračovat po spodní větvi tratě tamtéž. V každém případě dojdeme, na této výpravě již podruhé, do bývalé stanice Lovečkovice. Jestliže jsme se ještě neobčerstvili, můžeme využít výše uvedené restaurace poblíž autobusových zastávek v centru obce. Dále budeme pokračovat od přejezdu silnice do Verneřic, kde jsme trať opustili po příchodu od Úštěku.

Trať je odtud celkem dobře schůdná, v případě potíží lze obejít po sousední louce. Následuje přechod do lesa a zhruba po další půli kilometru přejezd silnice do Zubrnic, před nímž se nachází betonový mostek. Celý lesní úsek je při zhoršené prostupnosti možno opět obejít po silnici, a to až do obce Klínky, odkud v tomto případě zamíříme z křižovatky vlevo směrem na Touchořiny. Vpravo od této cesty je dobře viditelný prostor bývalé stejnojmenné zastávky se zachovalou kolejí. Ta nás provede dalším, téměř tříkilometrovým úsekem se dvěma mosty až do provozované stanice Zubrnice. Od druhého mostu je pozemek tratě opatřen tabulkami označujícími jejího vlastníka a upozorňujícími na možný postih plynoucí z nedovoleného užívání či rozkrádání majetku. Chovejme se zde tedy s ohledem na tuto skutečnost. Obchozí trasa vede bohužel převážně po silnici. Kolej zatím není zapojena do zubrnické stanice, takže obezřetný pohyb po ní se dá považovat za bezpečný.

Naše putování po trati zakončíme na bývalém přejezdu před stanicí Zubrnice, za nímž se již nachází provozované kolejiště. Od něj se můžeme vydat na prohlídku městečka vpravo po hlavní cestě. Sejdeme-li po ní z kopce na mostek přes potok a vystoupáme-li do protějšího kopce, octneme se přímo na náměstí s několika zajímavými domy. V jednom z nich je ústředí zdejšího skanzenu, lze zakoupit vstupenky a pobýt. Naproti se nachází kostel s několika náhrobky podél hřbitovní zídky. Půjdeme-li ještě dále, dojdeme na silnici od Lovečkovic, kde jsou umístěny i zastávky autobusů (použijeme v případě, kdy zrovna nepojede vlak).

Od náměstí pak můžeme sejít zpět dolů, za mostkem vlevo odbočuje cesta ke zdejšímu mlýnu, též součásti skanzenu. Velmi doporučuji jej navštívit. Nakonec nás čeká prohlídka neméně zajímavého železničního muzea v samotné stanici, kde jako vstupenka může posloužit i jízdenka na vlak Zubrnické museální železnice (bližší informace vám jistě rádi poskytnou v pokladně). Po prohlídce tohto muzea již nezbývá než nastoupit do zmíněného vlaku a nechat se unášet směrem k Ústí nad Labem, jako bychom kdysi byli mohli již od Úštěku či Verneřic. Příjemnou cestu!


Přibližná kilometráž výpravy:
místo aktuální značka km
Úštěk, železniční stanice  - (zrušená trať) 0
Habřina, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať/silnice) 3
Levín, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 6
Lovečkovice, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 8
Následuje přesun autobusem do Verneřic.
Verneřice, náměstí  - (ulice) -
Verneřice, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať) 9
Mukařov, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať/silnice) 11
Levínské Petrovice, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať) 13
Lovečkovice, bývalá železniční stanice  - (zrušená trať/silnice) 15
Touchořiny, bývalá železniční zastávka  - (zrušená trať/silnice) 17
Zubrnice, železniční stanice  - 20
V případě chybějícího spojení historickým vlakem ze Zubrnic do Velkého Března lze užít pravidelnou autobusovou linku.

Mapa Edice Klubu českých turistů 1 : 50 000:
číslo název
11 České středohoří východ

Historický jízdní řád:
Jízdní řád ČSD 1968 - 1969 (výňatek), z archivu Jakuba Třeštíka

Spojení:
Vhodné spojení vám po zadání požadovaných dopravních prostředků najde vyhledávač spojení IDOS.
Pro cestu TAM doporučuji zvolit vlakové spojení do stanice Úštěk s příjezdem okolo 9:00.
Pro cestu MEZI Lovečkovicemi a Verneřicemi zvolte autobusové spojení s odjezdem okolo 12:00.
Pro cestu ZPĚT doporučuji zvolit vlakové spojení ze stanice Velké Březno s odjezdem okolo 17:00.
Jízdní řád historického vlaku ze Zubrnic do Velkého Března a informace o jízdném vizte u Zubrnické museální železnice.
Nejvýhodnější jízdné z nabídky Českých drah vybírejte
zde, příslušnou cenu vám spočítá Tarifní kalkulátor.

Možnosti občerstvení:
- restaurace ve větších obcích na trase
- vzhledem k náročnosti trasy doporučuji pro jistotu vzít vlastní zásoby


Fotografie:

Gotické domy na náměstí v Úštěku.
Foto František Nyklíček, 10. 7. 2011
 
Horní část náměstí v Úštěku s kostelem.
Foto František Nyklíček, 10. 7. 2011
 
Pohled od silnice ke stanici místní dráhy v Úštěku.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Pohled ze silničního mostu na křížení drah v Úštěku.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Mostek přes Loubní potok u Dolního Vysokého.
Foto František Nyklíček, 30. 3. 2002
 
Bývalý přejezd silnice u obce Hradec.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Stanice Levín v pohledu od kolejiště.
Foto František Nyklíček, 30. 3. 2002
 
Stanice Lovečkovice v pohledu od cesty.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Část náměstí ve Verneřicích s autobusem do Lovečkovic.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Kostel na opačné straně verneřického náměstí.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Stanice Verneřice v pohledu od kolejiště.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Zářez tratě mezi Verneřicemi a Mukařovem.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Zářez tratě mezi Mukařovem a Levínskými Petrovicemi.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Těleso tratě mezi Levínskými Petrovicemi a Lovečkovicemi.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Výhybka na zubrnickém zhlaví stanice Lovečkovice.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Mostek před přejezdem silnice mezi Lovečkovicemi a Klínky.
Foto František Nyklíček, 9. 3. 2002
 
Prostor zastávky Touchořiny v sousedství obce Klínky.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Stanice Zubrnice-Týniště v Zubrnicích.
Foto František Nyklíček, 30. 3. 2002
 
Mlýn pod tratí na okraji Zubrnic.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 
Část zubrnického náměstí v pohledu zpod kostela.
Foto František Nyklíček, 17. 4. 2011
 


Návrat na začátek strany.
Návrat na nejbližší rozcestí.
Návrat na hlavní stranu.